OZ Arca Cieľová skupina

Cieľouvou skupinou OZ Arca je rodina v týchto štyroch kategóriách 

 1. Deti a mládež
  1. prevencia drogových závislostí, kriminality a iných sociálno-patologických javov
  2. zvyšovanie jazykových kompetencií a zručností v cudzích jazykoch
 2. Dospelí
  1. Príprava mladých ľudí na manželstvo
  2. Upevňovanie a budovanie manželského a rodinného života
  3. Rozvíjanie rodičovských kompetencií
  4. Prevencia a riešenie rôznych krízových stavov
 3. Seniori
  1. Aktivity zamerané na vzdelávanie a voľný čas
 4. Marginalizovaná rómska komunita
  1. Terénna sociálna práca, osveta, charita